traduccions
en xarxa

Telèfon: 93 898 60 50

Segueix-nos a
Privacitat de les dades i protecció de la intimitat
Es garanteix la plena confidencialitat de qualsevol informació facilitada.
A Traduït estem decidits i fermament compromesos a preservar la privacitat dels nostres usuaris, clients, col·laboradors i visitants. Ens comprometem a mantenir la confidencialitat de les vostres dades. Traduït s.l. es compromet a tractar les vostres dades de forma confidencial i exclusivament per a la finalitat per a la qual són sol·licitades a l'usuari, client, col·laborador o visitant, d'acord amb allò establert a la LOPD i a la LSSI.

Per tant:
  • Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades exclusivament a les finalitats indicades.

  • En el cas de clients nous ens reservem la capacitat de contrastar les dades amb fonts públiques a fi d'assegurar-ne la legitimitat.

  • No cedirem en cap cas a terceres parts ni vendrem ni compartirem les vostres dades, llevat que ens ho indiqueu expressament.

  • Col·laboradors: En el cas de propostes de col·laboració ens reservem la capacitat de contrastar la veracitat de les dades aportades, especialment en el cas de titulacions i referències professionals.

  • Només ens posarem en contacte amb vosaltres si és necessari per al servei o us volem notificar alguna promoció nostra (exclusivament de Traduït).

    Novetats i promocions: Quan així ens ho indiqueu, respectarem escrupulosament la vostra decisió de no rebre informació de les nostres novetats o promocions. Posarem tots els mecanismes al nostre abast per facilitar i garantir aquesta tasca, i que pugueu modificar la vostra decisió en qualsevol moment.


pujar pujar


07/06/2013 10:06:43Web de Can Antaviana